Halvvägs till 2030 - Hur går det för Sveriges måluppfyllnad?

2023-09-18

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna – och Globala målen utgör vår gemensamma plan för hur vi skapar en bättre och mer hållbar värld för alla!

Globalt sett ligger Sverige i framkant i genomförandet av Globala målen. I Sustainable Development Reports rankning över vilka länder som kommit längst har Sverige kommit etta i flera år. Dock ska tilläggas att det finns stora utmaningar och mycket arbete kvarstår för att målen ska bli verklighet i Sverige. Statistiska Centralbyrån (SCB) har regeringens uppdrag att samordna uppföljningen av hur Sverige som land lever upp till målen i Agenda 2030. Här kan du ta del av statistiken hos SCB »

Nyligen släppte FN den årliga rapporten ”Sustainable Development Goals Report” som granskar framstegen för Globala målen och genomförandet av Agenda 2030. Det här årets särskilda utgåva ger en uppdatering om framstegen som gjorts sedan 2015. Rapporten kommer att spela en viktig roll i diskussionerna under toppmötet för målen ”SDG Summit 2023” i slutet av september. 

Dessvärre varnar man i rapporten för att många av målen ligger måttligt till allvarligt mycket efter.

– Endast cirka 15 procent av delmålen är på rätt spår. Nästan hälften av dem ligger efter och 37 procent har helt avstannat eller rört sig bakåt sedan 2015. Det är inte bara siffror på papper. Det handlar om människor. Om vi inte gör något åt det kommer vi år 2030 att ha 575 miljoner människor i extrem fattigdom, 84 miljoner barn som inte har möjlighet att gå i skolan och lära sig läsa och skriva och 660 miljoner människor utan tillgång till el. Rapporten understryker att det framför allt är människor i utvecklingsländer och de som redan är mest utsatta som bär den största bördan av vårt gemensamma misslyckande, skriver UNDP på sin hemsida »

Men det finns hopp! Rapporten presenterar fem konkreta rekommendationer och åtgärder som regeringar bör ta uti med för att uppnå målen. Rapporten betonar att världens ledare behöver samlas vid SDG-toppmötet i september för att ta fram en konkret räddningsplan för människor och planeten. Vi måste stärka styrning och institutioner, prioritera politik och investeringar som har bred effekt, samt öka finansieringen för Globala målen och skapa en gynnsam global miljö för låginkomstländer.

Läs rapporten i sin helhet här »

Faktaruta: De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.  Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det bli verklighet. Antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015 och innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.