Åsa Persson sitter på en svart stol

Klimatpolitiska rådet: Med uppdrag att granska regeringens samlade politik

2023-12-15

Sverige står inför ambitiösa klimatmål, och för att säkerställa att regeringen lever upp till dessa fick Klimatpolitiska rådet 2018 i uppdrag att granska den samlade politiken. Med en tydlig inriktning på att uppnå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045 och därefter sträva mot negativa utsläpp, har Sverige antagit ett klimatpolitiskt ramverk som inkluderar klimatmål, lagstiftning (klimatlagen) och ett oberoende tvärvetenskapligt granskande expertorgan: Klimatpolitiska rådet.

Sedan 2018 har det klimatpolitiska ramverket varit hjärtat i den svenska klimatpolitiken, och Klimatpolitiska rådet har en central roll i att bedöma hur regeringens övergripande politik harmoniserar med de fastställda klimatmålen. Detta uppdrag är omfattande och komplext, och det sträcker sig över hela samhället och alla politikområden som påverkar dess utveckling. Klimatlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2018, fastställer att regeringens klimatpolitik måste baseras på de överordnade klimatmålen och specificerar hur detta arbete bör bedrivas.

"Vi utvärderar hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Vi har också ansvar för att belysa effekterna av klimatpolitiken och identifiera områden där ytterligare åtgärder behövs för att uppnå klimatmålen. Detta gör vi genom vår årliga rapport samt genom rekommendationer till regeringen ”, förklarar Åsa Persson, ordförande i Klimatpolitiska rådet.

Klimatpolitiska rådet har också som uppgift att bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken. Detta ser Åsa Persson som en viktig uppgift där hon i egenskap av ordförande inte bara är ansiktet utåt. ”Klimatdiskussionen i Sverige röner ett stort allmänintresse och den nya EU-politiken som kommer efter årsskiftet driver på diskussionen. Jag upplever att det finns ett stort stöd bland svenskar för klimatpolitiken i allmänhet men många är oroliga för klimatet, vem drabbas tex på lång sikt och vem ska stå för kostnaden för omställningen. Därför är det viktigt att det som sägs har vetenskaplig grund säger Åsa Persson.

Och för att bidra till ökad kunskap och diskussion om klimatpolitiken i samhället driver Klimatpolitiska rådet, i samarbete med Naturvårdsverket och Energimyndigheten, den webbaserade plattformen Panorama, som ger en överblick över hur utsläppen utvecklas, vad olika typer av omställningar har för potential och vilka styrmedel och andra insatser som bidrar till målet om nettonollutsläpp 2045. Här kan gemene man se vilka delar av samhället som ställer om och hur det går. Vilka utmaningar och möjligheter vi står inför. Verktyget är öppet för alla att använda.

Och på tal om utmaningar och möjligheter så nämner Åsa transporter, skogen och jordbruket som de största utmaningarna som Sverige står inför idag: ”Regeringen måste jobba med en bredare palett av åtgärder vad gäller transporterna. Mycket handlar om elektrifiering, men inte enbart. Vi kommer behöva se över transporteffektiviteten och minska trafiken i stort. Skogen är en annan växande utmaning, där ny EU-politik medför att vi behöver utöka svensk skog- och mark som kolsänka. Här ska också biologisk mångfald samsas med ekonomiska intressen. Jordbruket är en annan utmaning, där utsläppen är komplexa att komma åt. Å andra sidan så är Sveriges industri, som tidigare ansågs som en utmaning, idag ansedd som en möjlighet, där vi nu ser ny teknik och nya innovationer som accelererar klimatomställningen, säger Åsa Persson.

Vid tiden för detta samtal befinner sig Åsa på COP28 i Dubai där hon deltar i klimatmötet och även träffar representanter från andra länders klimatråd. På frågan om ett utbyte finns mellan de nordiska ländernas motsvarigheter så berättar Åsa att man har nära relation med både Finland, Danmark och Island. ”Finland har mycket skog precis som Sverige och Danmark har jordbruket, här kan vi bland annat genom erfarenhetsutbyte exempelvis lära oss mer av varandras metoder”, avslutar Åsa Persson.

Åsa Persson är en av huvudtalarna på Nordic Sustainability Expo och talar på Exposcenen den 21 maj 2024.
www.klimatpolitiskaradet.se