Bild på Nina Ekelund, Hagainitiativet

Hagainitiativet vill inspirera näringslivet att öka tempot i klimatomställningen – rejält.

2022-12-17

Hagainitiativet har inlett samarbete med Nordic Sustainability Expo 2023 och deras kunskaper för att uppnå ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan, är ett värdefullt tillskott bland 2023 års utställare och talare. Vi tog ett snack med generalsekreterare Nina Ekelund. 

Vad är Hagainitiativets uppdrag?  
−Hagainitiativet är ett företagsnätverk som samlar företag som engagerar sig för att minska sin klimatpåverkan, med visionen att nå ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Strategin är att sätta mål i linje med 1,5-gradersmålet och varje årtionde halvera sin klimatpåverkan. Vi vill visa att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen och att det är möjligt att klara omställningen om företagen involveras samtidigt som politiken bidrar med ambitiösa, långsiktiga och förutsägbara spelregler, förklarar Nina. 


I Hagainitiativet ingår Axfood, Coca-Cola, Europacific Partners, Folksam, Stockholm Exergi, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Stena Recycling, Sveaskog och Swedbank.

Hur arbetar ni för att uppnå målen? 
−Våra medlemsföretag visar på att ett aktivt klimatansvar ger tydliga ekonomiska fördelar. Därför vill Hagainitiativet inspirera andra företag till att skärpa sina utsläppsmål och att de öppet och transparent redovisar sitt klimatarbete genom årliga klimatbokslut. Vägen framåt för Hagainitiativet är att engagera företag från olika branscher i näringslivet och visa på kopplingen mellan ambitiösa klimatstrategier och ökad lönsamhet.

Företagen i Hagainitiativet tar årligen fram ett gemensamt klimatbokslut där företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen redovisas. Utöver klimatbokslutet delar företagen löpande med sig av inspiration och positiva exempel på hur företagen har ställt om och exempel på nya cirkulära affärsmodeller. 

−Vi undersöker löpande hur företagen i Sverige bidrar med minskade utsläpp bland annat genom att undersöka hur många av de stora bolagen på börsen som halverar sin klimatpåverkan eller vilken ambitionsnivå de 20 största utsläpparna i Sverige har. För att klara klimatmålen och för att näringslivet ska kunna bidra till klimatomställningen så tar vi fram förslag på styrmedel, vi har 31 förslag till politiken i rapporten Omtag för klimatpolitiken, säger Nina. 

Varför har ni valt att inleda samarbete med Nordic Sustainability Expo? 
−Vi måste lösa akuta planetära kriser såsom klimatkrisen, och för att det ska kunna ske måste tempot öka. För att klara 1,5 graders målet måste ambitionerna åtminstone 5-faldigas. Vi måste byta idéer med varandra, samarbeta i värdekedjan, se hur affärsnyttan kan skalas upp och inspireras av den senaste teknologin, därför deltar vi i Hagainitiativet på NSE, säger Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet.