Elin Nilsson och Magnus Boman

Se möjligheterna med CSRD och stärk er konkurrenskraft

2023-04-12

Konsultbolaget Goodpoint har mer än 40 års erfarenhet av rådgivning inom hela hållbarhetssektorn med fokus på ledarskap, lönsamhet och kommunikation. Vi tog ett snack med Magnus Boman, vd och Elin Nilsson, konsult och CSRD-expert, med anledning av den nya EU-lagstiftningen och vad det kommer innebära för företagen när den träder i kraft, 2024.

CSRD, som står för Corporate Sustainability Reporting Directive, är direktivet för obligatorisk hållbarhetsrapportering och innebär utökat rapporteringskrav för icke finansiell information. Direktivet införs stegvis med rapporteringsstart från och med verksamhetsåret 2024 och omfattar alla större bolag som uppfyller minst två av dessa tre kriterier.

1. Fler än 250 anställda
2. Nettoomsättning över 40 miljoner euro.
3. Balansräkning över 20 miljoner euro.

Den nya lagen införs för att den tidigare (NFRD) ansetts vara för otydlig och vag. CSRD ska alltså vara både tydligare och striktare och målsättningen är att höja kvaliteten på den information som rapporteras och göra den jämförbar. Syftet med lagen är också att underlätta för bolag att rapportera den sociala och miljömässiga påverkan bolagen har, på ett tillförlitligt och transparent sätt. CSRD bidrar även till EU:s gröna giv, en hållbar omställning och kopplar an till Parisavtalet.

Den nya lagstiftningen berör fler företag än tidigare och att rapportera enligt CSRD kommer vara både komplext och omfattande då CSRD omfattar 85 upplysningsområden och drygt 1100 datapunkter inom ESG-faktorerna.

−För berörda företag kommer CSRD innebära mycket tid och resurser för att förbereda sig.  Men det nya direktivet innebär också möjligheter, då upplysningskraven synliggör potentiella risker inom ett brett ESG-scope i hela värdekedjan. Ett bredare perspektiv på riskhantering kan i förlängningen stärka konkurrenskraften, säger Elin Nilsson CSRD-expert på Goodpoint.

Hur rapporteringen praktiskt ska gå till beskrivs i detalj i EU:s redovisningsstandarder, ESRS. En av de största skillnaderna gentemot tidigare redovisningsdirektiv, är att hållbarhetsrapporteringen inte får läggas separat utan ska ingå som en del i företagets förvaltningsberättelse. I dagsläge blir det allt viktigare för investerare, ägare och andra intressenter att bli medvetna om hur ett företags finansiella resultat kan påverkas av hållbarhetsrisker, så som tex klimatförändringen.

– En annan viktig skillnad är att rapporteringen ska ske med så kallad dubbel väsentlighet i fokus, vilket innebär att omfattningen av vad som ska rapporteras blir större. Berörda företag blir skyldiga att redovisa vilken effekt verksamheten har på miljön och på sociala frågor, men även vilken finansiell effekt som hållbarhetsfrågor har på verksamheten på kort och lång sikt. Det kan vara sådant som att torka eller ökade regnmängder leder till att produkter inte kan produceras på samma sätt som tidigare eller att det finns ökad risk för naturkatastrofer som förstör materiella värden, förklarar Elin Nilsson.

Hur kan då de företag som omfattas av CSRD bäst förbereda sig?
−Vi ser en enorm efterfrågan på kunskap om hur CSRD ska tillämpas i praktiken. Just nu har många företag fullt upp med att utbilda och höja kompetensen och många kan nog känna en lätt panik, men det går att förbereda sig, säger Elin Nilsson.

−Våra bästa råd är att avsätta tid för att genomföra en GAP-analys av nuvarande rapportering gentemot kraven i CSRD, följt av en dubbel väsentlighetsanalys för att avgöra vilka upplysningar rapporteringen ska inkludera för att uppfylla kraven i CSRD. Många företag har redan tagit externt stöd men fortfarande ser vi en ökad efterfrågan hos konsultbolagen säger Magnus Boman Vd.

Goodpoint deltar på NSE som utställare och med två punkter i scenprogrammet. Föreläsningen om CSRD kommer fokusera på förberedelse inför rapportering enligt det nya direktivet samt om hur företag bäst kan ta sig an de utmaningar, men också många möjligheter, som följer av direktivet. Exposcenen 9:40.

I programpunkt nummer två kommer Magnus Boman hålla i ett samtal tillsammans med Professor Berit Olofsson, ordförande för styrelsen Stockholm University Center for Circular and Sustainable Systems (SUCCeSS), med fokus på cirkulära processer och hur vi kan skapa samarbeten mellan universitet och näringslivet, för att möjliggöra omställningen till ett resurseffektivt och hållbart samhälle. SUCCeSS är ett tvärvetenskapligt forskningscenter vid Stockholms universitet som satsar på att koppla ihop naturvetenskap med andra forskningsområden för att underlätta övergången till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Exposcenen kl. 15:40.