WaterAid

Vi finns i monter C01:10

Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet som är avgörande för alla människors överlevnad. Trots det saknar 771 miljoner människor tillgång till rent vatten, vilket innebär ungefär var tionde människa på jorden. Wa­t­erAid förän­drar varje år miljoner män­niskors liv genom ökad till­gång till rent vat­ten, san­itet och hy­gien i nå­gra av världens fat­ti­gaste samhällen. Vi samar­be­tar med lokala part­ners för håll­bara och långsik­tiga lös­ningar, och påverkar beslutsfattare glob­alt och na­tionellt att öka pri­or­i­teringar och in­satser för dessa grundläg­gande be­hov.
Hitta oss på kartan

Filmer

Kontakt

WaterAid

Hannebergsgatan 33 171 68  Solna Sverige