Professor Alexandre Antonelli, Director of Science, Royal Botanic Gardens Kew

Förlusten av biologisk mångfald är akut - så vänder vi den negativa trenden

2023-02-14

Alexandre Antonelli är något så ovanligt som en brasilianare som pratar svenska, jobbar i Storbritannien och Göteborg, samt är en av världens främsta experter på biologisk mångfald. Alexandre arbetar som forskningschef på världens största artdatabank, Kew, som går att likna vid ett slags Noaks ark, fast för växter och svampar. 2021 var han också en av sommarpratarna i P1. Möt Alexandre Antonelli på Nordic Sustainability Expo den 9 maj.

Royal Botanic Gardens Kew är inte bara en botanisk trädgård utan också ett av världens främsta forskningsinstitut. Här arbetar 660 forskare med världens största samling av växter och svampar, ungefär 16 000 levande arter och 8.5 miljoner pressade växter och svampar. Dessutom förvaras här 2,4 miljarder fröer. 


Kew är uppsatt på UNESCO världsarvslista och etablerades redan 1757. Här arbetar man för att bevara växter och arter inför framtiden och forskar på arternas viktiga egenskaper för att hitta nya användningsområden. 


- Vi har otroligt mycket att lära av naturen, och inte minst har växter och svampar stor betydelse inom läkemedelsbranschen och matförsörjning, säger Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald. 


Med biologisk mångfald menas all variation av liv som finns på jorden, både växter, svampar, människor och andra djur. Vi människor är helt beroende av den biologiska mångfalden och nyttoaspekten är stor. Nästan allt vi äter, hur vi klär oss, byggnadsmaterialet till våra hus, friluftsliv, rekreation och välbefinnande, luft och vattenrening och mycket mera, är kopplat till den biologiska mångfalden.


Men läget är dessvärre akut, hela 69% av alla bestånd av djur har minskat och en fjärdedel av den tropiska regnskogen har försvunnit bara sedan 1970-talet, och 40% av världens växter är idag hotade. Forskarna varnar för den 6:e stora massutrotningen, vilken kommer få avsevärda effekter för mänskligheten. Och faktum är att om vi inte ändrar vårt sätt att leva och förbruka naturens resurser hotas 1 000 000 arter av utrotning, inom några årtionden. 


Men hur ska vi då förhindra detta?

- All forskning visar att det inte är för sent, i många fall går det att förhindra artutdöden men det krävs en stor omställning och ju längre vi väntar, desto dyrare och svårare kommer det att bli, förklarar Alexandre Antonelli.  


Och lösningen är inte bara en enskild handling, utan det handlar om att vi behöver arbeta på flera fronter. Bland annat behöver vi omedelbart öka bevarandearbetet, ta itu med klimatförändringarna, bemöta invasiva arter, arbeta förebyggande mot växt och djursjukdomar, samt förhindra nya smittor.  Därutöver behöver vi alla minska på konsumtionen överlag och vi behöver också satsa mer på hållbarare tjänster och cirkulära produkter. 


- Matproduktionen är det största hotet mot den biologiska mångfalden, och dessutom släpper den ut hela 37% av våra CO2 utsläpp idag och detta behöver förbättras. I princip behöver vi se över hur vi arbetar på alla plan, förklarar Alexandre.  


Men trots de dystra utsikterna är Alexandre positiv och hoppfull. Han ser en ökad medvetenhet bland befolkningen och menar att både näringslivet och företagen kan göra mycket. De har möjlighet att gå i bräschen och vara förebilder. I Alexandres nya bok, Ett dolt universum, visar han just hur företag kan bidra till ett mer hållbart nyttjande av naturresurser och vilka positiva effekter det kan få för klimatet, den biologiska mångfalden och konsumenterna.

Vi ser fram emot att lyssna mer på Alexandres föreläsning den 9 maj på Nordic Sustainability Expo.


Här köper du Alexandres nya bok.
www.kew.org