Klimatomställning

Klimatomställning

Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser ska vara nettonoll senast år 2045. Att nå dit kommer bli en stor utmaning för hela samhället. Samtidigt som utmaningen är stor, är klimatomställningen förenad med möjligheter till stora positiva synergieffekter, som renare luft och tryggare energiförsörjning. Hur kan vi snabba på klimatomställningen och tillsammans uppnå en hållbar utveckling där vi inte slösar med jordens resurser?

Digitalisering, delningstjänster och en mer cirkulär ekonomi skapar möjligheter att snabbt minska växthusgasutsläppen i många branscher. Hur kan företag accelerera arbetet mot en fossilfri och klimatneutral organisation? För att resursutnyttjande ska fungera långsiktigt och förse företag med råmaterial och råvaror behöver vi värna om den biologiska mångfalden och lära av naturen. 
Att säkra Sveriges energiförsörjning blir allt viktigare, inte minst i orostider och med skenade elpriser över hela Europa.  Hur kan vi samverka för att energieffektivisera, minska den totala elförbrukningen, och snabba på omställningen till förnyelsebara energikällor.

• Ökad biologisk mångfald i praktiken – hur då?
• Best practice inom fossilfritt företagande.
• Hur uppnår företagen klimatneutralitet? Vilka mätverktyg och certifieringar har vi till vår hjälp? 
• Möt företagen som arbetar enligt ramverken Planetary Boundaries eller Science Based Targets.